Platforma FlexiExpert spája skúsených profesionálov s firmami. Ako to funguje?

- blindspot

Flexibilná práca na platforme FlexiExpert je dostupná pre registrovaných expertov a firmy. Podstatou ich spolu-práce je projektové zadanie. Veríme, že budúcnosť trhu práce je práve v projektovej práci. Na platforme spravidla pôjde o projekty jednorazové a krátkodobé. Niekedy však môže ísť aj o dlhodobejšiu spolu-prácu. Platforma totiž ponúka flexibilné možnosti, presne podľa potrieb a možností firiem aj expertov.

Podstatou fungovania platformy je flexibilná práca.

Spolu-práca na platforme prebieha medzi Klientom a FlexiExpertom. Klient zadáva svoju požiadavku prostredníctvom Projektu. FlexiExpert má možnosť na zadaný Projekt reagovať a prejaviť záujem na ňom pracovať. FlexiExperti aj Klienti musia byť na platforme registrovaní a mať vytvorený svoj profil.

Ako sa registruje FlexiExpert?

V prípade FlexiExperta je jeho profil overený prostredníctvom referencií, ktoré každý expert zadáva pri vytváraní svojho profilu. To ako sa registruje na platforme FlexiExpert sme vysvetlili na príklade projektového manažéra Ferdinanda a obchodníčky Eriky.

Ako sa registruje Klient?

V prípade Klienta platí, že každá firma je evidovaná na základe svojho IČO. Jedna firma môže mať aj viacero profilov Klienta. Každý poverený zamestnanec alebo zástupca firmy si totiž vytvára svoj vlastný profil, v ktorom uvedie svoje vlastné meno a konkrétny email. Okrem toho uvedie základné údaje firmy pre ktorú pracuje. Poskytne údaje potrebné k fakturácii, prípadne nahrá logo firmy. V profile uvedie webovú stránku firmy, kde je možné získať ďalšie údaje o firme.

Prihlasovacie údaje Klienta sú vždy viazané na konkrétnu mailovú adresu. V prípade viacerých registrácií jednej firmy viacerými zamestnancami sa ich klientské profily prepájajú práve prostredníctvom IČO a fakturačných údajov danej spoločnosti.

Konkrétny postup registrácie Klienta a vytvorenia jej profilu si predstavíme v nasledujúcom blogu na príklade Klaudie a Tomáša.

flexiExpert moze podnikat popri zamestnani
Chcete flexibilnú prácu? Skúste FlexiExpert.

Flexibilná práca na platforme je projektové zadanie

Projektom je každá požiadavka registrovaného klienta (teda konkrétneho manažéra alebo iného zástupcu konkrétnej firmy) na získanie služieb registrovaných expertov.

Na platforme je tiež možné vytvoriť si celý tím expertov, ktorých môže klient získať z radov registrovaných odborníkov. Môže ísť o krátkodobú alebo dlhodobú spolu-prácu, zastupovanie počas PN, materskej dovolenky alebo sabaticcalu. Projektom môže byť aj požiadavka na získanie odborníka, ktorý príchodom „z vonku“ vie poskytnúť nový pohľad alebo inovatívne riešenie na existujúci menší či väčší problém vo firme.

Platforma umožňuje flexibilné možnosti vytvárania projektov

Každý FlexiExpert môže súčasne pracovať na viacerých projektoch. Je to vždy jeho rozhodnutie a jeho zodpovednosť.

Klient môže aj v rámci jedného projektu pracovať s viacerými expertami – pokiaľ je to súčasť zadania. V rámci jedného projektu môže mať klient expertov z viacerých Biznis kategórií. Môže si tak vyskladať pre svoj projekt aj celý projektový tím.

Klient však môže mať naraz aj viacero rôznych projektov a spolu-pracovať s viacerými expertami súčasne na viacerých projektoch. Každá nová požiadavka alebo zadanie tak predstavuje samostatný projekt.

Ako prebieha flexibilná práca na platforme?

Každá vzájomná interakcia začína zadaním projektu – požiadavky zo strany klienta. Klient vytvorí projekt, kde zadefinuje čo potrebuje, na akú dobu, a akú cenu je ochotný zaplatiť. Projekt je vždy zaradený do niektorej z biznis kategórií.

Vytvorený projekt sa zverejní všetkým Flexiexpertom v danej biznis kategórii. Tí sa do takéhoto projektu môžu prihlásiť – ponúknuť svoje služby, alebo prejaviť záujem o prácu na danom projekte.

Klient má po zadaní projektu prístup k všetkým expertom v danej biznis kategórii. Môže teda správou osloviť tých, ktorí sú podľa neho vhodní na danú prácu a požiadať ich o cenovú ponuku resp. možnosti vzájomnej spolu-práce.

Zmluvou medzi Klientom, FlexiExpertom a platformou je odsúhlasenie podmienok projektu a platformy.

Po vzájomnej komunikácii, pošle klient vybranému FlexiExpertovi konkrétnu ponuku na spolu-prácu. Presne definuje všetky konkrétne podmienky – najmä konkrétnu cenu, čas a formu práce na projekte. Po dohode s FlexiExpertom uvedie predpokladanú dobu trvania projektu, podmienky odovzdávania práce a míľniky pre fakturáciu.

Uzatvorenie dohody potvrdí Klient zaslaním ponuky a FlexiExpert je akceptovaním. Podľa Všeobecných obchodných podmienok platformy zaslaním ponuky a jej prijatím dochádza k uzatvoreniu zmluvy. Takáto dohoda nahrádza podpisovanie osobitnej zmluvy o spolupráci.

Samotné poskytovanie služieb sa deje na základe dohodnutých podmienok a v dohodnutom čase. FlexiExpert pracuje podľa požiadavky Klienta buď na diaľku alebo priamo vo firme Klienta. Na prácu využíva prostredie a nástroje poskytnuté Klientom. Samotná práca teda prebieha v bezpečnom prostredí systémov Klienta. Prevádzkovateľ platformy nemá prístup k obsahu spolu-práce ani žiadnym konkrétnym obchodným informáciám či dokumentom Klienta.

Podstatou práce FlexiExperta je jeho jedinečná skúsenosť, osobná zodpovednosť a osobný výkon flexibilnej práce.

FlexiExpert zaznamenáva svoju prácu na projekte do Timesheetu. Posiela ho Klientovi na odsúhlasenie cez platformu po dosiahnutí dohodnutého míľnika projektu resp. po jeho skončení.

FlexiExpert si na platforme buduje reputáciu vďaka hodnoteniam od Klientov

Po skončení a odovzdaní práce Klient vyplní feedback na prácu experta. Zhodnotí jeho odbornosť a kvalitu práce, ale aj zodpovednosť a dodržiavanie dohodnutých podmienok či komunikáciu.

Tento feedback je veľmi dôležitou súčasťou projektu. Každému expertovi sa jeho profil automaticky upravuje na základe spätnej väzby po každom skončenom projekte. Klienti tak majú možnosť vyberať si Flexiexpertov podľa ich aktuálneho hodnotenia práce cez platformu.

A na záver – v hlavnej úlohe peniaze.

Záverečnou fázou projektu je jeho fakturácia. Po odsúhlasení Timesheetu dostane FlexiExpert výzvu na vystavenie faktúry a jej nahratie do platformy. FlexiExpert vystaví faktúru prevádzkovateľovi platformy. Klient dostáva faktúru z platformy FlexiExpert. K hodnote práce FlexiExperta sa pripočítava dohodnutá provízia, ktorá sa určuje percentom z hodnoty práce.

Podmienky fakturácie, splatnosť faktúry ako aj výška provízie  sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok platformy.